Biến thể oxit kẽm

  • Zinc Oxide Varistor

    Biến thể oxit kẽm

    Metal Oxide Varistor / Zinc Oxide Varistor là điện trở phi tuyến tính sử dụng như phần tử gốm điện cực bán dẫn chủ yếu được cấu tạo từ oxit kẽm. Nó được gọi là varistor hoặc varistor oxit tinh thần (MOV), cũng giống như nó nhạy cảm với sự thay đổi của điện áp. Phần thân của varistor là một cấu trúc ma trận bao gồm các hạt oxit kẽm. Các ranh giới hạt giữa các hạt tương tự như các đặc tính điện của các điểm nối PN hai chiều. Khi điện áp thấp, các ranh giới hạt này ở trạng thái trở kháng cao và khi điện áp cao, chúng sẽ ở trạng thái đánh thủng, đây là một loại thiết bị phi tuyến tính.